close menu

Xanh Ngọc

Xanh Ngọc NT

Xanh NT

Xám Moka NT

Vàng Nhân Tạo

Vàng Ánh Kim

Vàng Ánh Kim bông nhỏ

Vàng Ánh Kim Bông Nhỏ

Trắng Vân Xanh NT

Trắng Vân NT

Trắng Vân Đỏ NT

Trắng Vân Biếc